شاعر امید

علی دهباشی: «سایه» شاعر امید است.

1401/05/24
|
08:40

علی دهباش، سردبیر مجله بخارا، در گفتگو با ب نامه «وطن فارسی» گفت: «سایه» شاعر امید است و شاعری است كه تا آخرین لحظه هرگز نخواست از آنچه میگذرد ناامید شود.
وی افزود: چند نسل با شعر «سایه» زندگی كردند و تبادل عاطفی خود را تجربه كردند و چند نسل با شهر «سایه» در مقابل زورگویی ها و استبداد مقاومت كردند و در تنهایی خود شعر «سایه» را امید به زندگی دانستند.
وی همچنین درگذشت «هوشنگ ابتهاج» را ضایعه ای درخور تسلیت به شعر فارسی دانست و گفت: درگذشت او درخور تسلیت به دامنه كوهی است كه در قله اش رودكی، فردوسی، سعدی، حافظ، خیام و نظامی نشسته اند و بعد ملك الشعرای بهار، نیما، شاملو و سایه نشسته اند.

دسترسی سریع