بخش های محتوایی جشنواره

فراخوان

 • فراخوان ارسال آثار به سومین جشنواره رادیویی صدای سخن از سه شنبه یکم خرداد تا شنبه 30 تیر 1403 اعلام شده است.

 • الف: بخش اصلی

 • ب: بخش ویژه

 • ج: فضای مجازی و رادیو نما

 • د: رادیو نگار یا نگارش رادیویی

 • ه: بخش آموزش زبان فارسی در مدارس

 • ی: بخش مردمی:

بخش مردمی

 • این بخش شامل بخش های زیر است:

 • الف : آموزش زبان فارسی در مدارس

 • ب: بخش مردمی

بخش حرفه ای

 • این بخش شامل بخش های زیر است:

 • الف : بخش اصلی

 • ب : بخش ویژه

 • ج : فضای مجازی ورادیو نما

 • د : بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی