هفت كوچه شنبه دو شنبه پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

درباره جزئیات جشن بین المللی ثبت جهانی ژئوپارك ارس

گفتگو با محمد صادق نافذی دبیر اجرایی جشن بین المللی ثبت جهانی ژئوپارك ارس در برنامه هفت اقلیم

1402/03/31
|
09:52
دسترسی سریع
هفت كوچه