هفت كوچه شنبه دو شنبه پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

این مرغك بی آشیان راهی به جز سفر ندارد

بخشی از اجرای استاد ایزد كاویانی با سنتور آقای حسین احمدی را با هم بشنویم...

1401/07/10
|
15:30
دسترسی سریع
هفت كوچه