سینما حقیقت، دریچه ای نو به مستند ایران

«سینما حقیقت» مهم‌ترین رویداد مستند غرب آسیاست.

1400/09/15
|
01:40

محمد خوشدل فر، از برگزیدگان 15مین جشنواره جهانی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» و صاحب مستند خونریزی، در گفتگو با برنامه «ققنوس» گفت: در ده سال گذشته، «سینما حقیقت» پیشرفت بسیاری داشته است و می‌توان گفت؛ امروز مهم‌ترین رویداد مستندِ دستِ کم غرب آسیاست.
وی همچنین «سینما حقیقت» را عامل و بستر رشد مستند سازان کشورمان دانست و گفت: در این جشنوارهء مستقل، همواره از طیفهای مختلف با نگرشهای گوناگون حضور دارند و ازاینرو با استقبال زیادی مواجه است.
وی افزود: بحث مستند سازی در ایران پیشرو است و امروز توانسته است، خود را به استانداردهای جهانی برساند و امروز آثار مستند ما بدلیل نگرش محتوایی ِ جدى که در این حوزه داریم، غالبا در قواره های جهانی میدرخشد، و نقطه ضعفی اگر هست، بیشتر مربوط به بخش شبکه های عرضهء آثار و ارتباطاتمان است.

دسترسی سریع