سازی به قدمت اساطیری

گفتگو با استاد هوشنگ جاوید در برنامه نیستان

1402/09/13
|
12:00

هوشنگ جاوید در این برنامه در مورد قدمت ساز كرنا كه نام آن در شاهنامه آورده شده است صحبت كرد و گفت: «كرنا» در خانواده سازهای بادی قمیش دار دسته بندی می شود و یكی از كهن ترین سازهای بادی ایران به شمار می رود.
كارنای یا كرنا مركب از واژه «كر» یا «كار» به معنای جنگ و نای عنوانی كلی برای سازهای بادی می باشد و همان طور كه از نامش پیداست از سازهای رزمی به شمار می رفته است. فردوسی در شاهنامه در چند مورد از كرنای در اشعارش نام برده است:

سراپرده یك بهره آمد ز پای ز هر سو برآمد دم كرنای

جاوید در ادامه گفت: كرنا سازی باستانی است كه از دوره هخامنشیان مورد استفاده بوده و یك نمونه از آن در سال 1336 خورشیدی (1957 میلادی) از قبر داریوش سوم پیدا شده و در حال حاضر در موزه تخت جمشید استان فارس از آن نگهداری می شود. بر این اساس معلوم می شود كرنا در گذشته یك ساز حكومتی بوده و برای اعلان ها، جشن ها و جنگ ها به كار می رفته و شاید حتی نمادی از قدرت امپراطوری محسوب می شده كه آن را همراه پادشاه دفن كرده اند.

دسترسی سریع