هدیهٔ جانم روان دارید بر دست صبا

خاقانی_ دیوان اشعار قصاید
مطلع دوم

1401/05/19
|
08:44

كار من بالا نمی‌گیرد در این شیب بلا

در مضیق حادثاتم بستهٔ بند عنا

می‌كنم جهدی كزین خضرای خذلان بر پرم

حبذا روزی كه این توفیق یابم حبذا

صبح آخر دیدهٔ بختم چنان شد پرده در

صبح اول دیدهٔ عمرم چنان شد كم بقا

با كه گیرم انس كز اهل وفا بی‌روزیم

من چنین بی‌روزیم یا نیست در عالم وفا

در همه شروان مرا حاصل نیامد نیم دوست

دوست خود ناممكن است ایكاش بودی آشنا

من حسین وقت و نااهلان یزید و شمر من

روزگارم جمله عاشورا و شروان كربلا

ای عراق الله جارك نیك مشعوفم به تو

وی خراسان عمرك الله سخت مشتاقم تو را

گرچه جان از روزن چشم از شما بی‌روزی است

از دریچهٔ گوش می‌بیند شعاعات شما

عذر من دانید كاینجا پای بست مادرم

هدیهٔ جانم روان دارید بر دست صبا

تشنهٔ دل تفته‌ام از دجله آریدم شراب

دردمند زارم از بغداد سازیدم دوا

بوی راحت چون توان برد از مزاج این دیار

نوشدارو چون توان جست از دهان اژدها

پیش ما بینی كریمانی كه گاه مائده

ماكیان بر در كنند و گربه در زندان سرا

گر برای شوربائی بر در اینها شوی

اولت سكبا دهند از چهره آنگه شوربا

مردم ای خاقانی اهریمن شدند از خشم و ظلم

در عدم نه روی، كانجا بینی انصاف و رضا

دسترسی سریع