فرزانگان فرهنگ سه شنبه هر هفته از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

فرزانگان فرهنگ

فرزانگان فرهنگ

دریچه ای به زندگی و آثار مفاخر ایران زمین

آشنایی با بخش دیگری از فعالیت ها و آثار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی به روایت بهروز رضوی

1396/11/18
|
16:01
دسترسی سریع
فرزانگان فرهنگ