هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

كتاب سنتی یا كتاب الكترونیك؟ مسئله این است!

صحبت های قاسم صفائی نژاد مدیرعامل نشر الكترونیك صاد در برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ درباره ی مطالعه و كتابخوانی و كتاب سنتی یا كاغذی و كتاب الكترونیك

1400/01/24
|
12:13
دسترسی سریع
هفت اقلیم