مبارزه از نگاهی دیگر

گفتگو با دكتر هاشمی در برنامه سرزمین من

1402/06/27
|
20:28

دكتر هاشمی در این برنامه در مورد اندیشه های امام خمینی صحبت كردند و گفتند:

هدف اصلی امام ترویج اسلام در سطح جامعه بود. در تاریخ معاصر ایران، شخصیتها، احزاب و گروههای متعدد مبارزه را با انگیزه های گوناگون و گرایشات فكری متفاوت شروع نمودند كه دامنه اثرات آنها در تاریخ تحولات ایران یكسان نبوده، بعضی پیامدهای محلی، برخی ملی و تا حدودی فراملی داشته اند. حركتهایی هم به دلایلی مورد استقبال عمومی قرار نگرفته و پس از مدتی متوقف و فراموش شده اند و چندان منشا تحولات نبوده اند. به هر حال هر كدام از آنها در جریان مبارزه، شیوه خاصی را بر اساس خط مشی فكری خود دنبال نمودند. در این رهگذر بارزترین و عمیق ترین آنها مبارزه امام خمینی با طاغوت زمان است كه از داخل و خارج مورد حمایت بود. این مبارزه هم از نظر شكل و هم از نظر محتوا با تمام مبارزات متفاوت بود. امام یك روحانی بود كه از پایگاه مرجعیت قم با شعار اسلامی قیام را علیه دولت پهلوی شروع كرد و یك رژیم كهنسال را با ابزار تبلیغ و اندیشه دینی به همراهی مردم متلاشی كرد. گرچه در دو قرن اخیر روحانیان ایران مبارزات مختلفی را علیه قدرتهای حاكم سازماندهی نمودند ولی به این حد فراگیر و منجر به نتیجه نشد. پس هدف اصلی امام در این قیام اسلام بود و به تبع آن شیوه ها و ابزارهای آن هم باید تابع هدف باشد و به همین دلیل امام برای ادای تكلیف از هر ابزاری و شیوه ای استفاده نمی كند و با توجه به شناخت زمان و مكان ابزاری متناسب با هدف را كه همان گسترش و اجرای احكام اسلامی است بكار می گیرد. برای شناخت شیوه و ابزارها مبارزاتی انقلاب اسلامی نمی توان با تطبیق شیوه های رایج در انقلابها و قیامها و تشابه سازی آن، مفاهیم را بازشناسی كرد بلكه باید با شناخت مفاهیم نظری و عملی اسلام كه در روش انبیاء و ائمه متجلی شده است به پژوهش پرداخت. رایجترین روش مبارزه جهت رسیدن به هدف، روش سیاسی، پارلمانی و نظامی است و شیوه مبارزات فرهنگی كمتر مورد استفاده قرار گرفته است. این روش را بیشتر در مبارزات انبیاء (ع) ، ائمه (ع) و صالحین می توان مشاهده كرد. امام به دنبال كسب قدرت نیست بلكه به دنبال بیداری مردم و هدایت آنها در مسیر حق است و این از طریق مبارزات پارلمانی میسر نیست.

دسترسی سریع