شاعری از جنس عرفان

گفتگو با شاه منصور شاه میرزا كارشناس موسسه فرهنگی اكو در مورد عمان سامانی

1401/05/13
|
23:31

شاه منصور میرزا در آیین نكوداشت عمان سامانی اظهار داشت :
عمان سامانی قصد داشته پاسخی بر داستان های مثنوی ، داستان های گنجوی نظامی و امیر خسرو دهلوی بدهد.به نوعی گنجینه الاسرار او پاسخی ادبی به آن آثار محسوب می شود. عمان سامانی با بررسی اشعار شاعران معروف گنجینه الاسرار را در همان سبك و سیاق عرفانی سروده است.وی همچنین اظهار داشت اشعار عمان سامانی آن قدر ارزشمند است كه می توان انجمن عمان شناسی در ایران برای او دایر كرد.

دسترسی سریع