دوراندیشی در حوزه علم و ادب

مجتهدی حسینی: بصیرت و دوراندیشی در حوزه علم و ادب ویژگی قابل توجه دكتر حداد عادل است.

1401/02/23
|
15:10

مجتهدی حسینی، دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در آیین نكوداشت »دكتر حداد عادل» به همت رادیو فرهنگ، گفت: بصیرت و دوراندیشی در حوزه علم و ادب ویژگی قابل توجه دكتر حداد عادل است.
وی افزود: 35 سال پیش و در روزگاری كه دستگاه ویدئو پدیده‌ای ممنوع و نامبارك، و رایانه ناشناخته بود دكتر حداد عادل تمام توانش را به كار گرفت تا به همه بباوراند كه آموزش رایانه، در آینده، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
وی افزود: دكتر حداد عادل در زمان جنگ تحمیلی هم، همت گماشت تا بر همه بقبولاند كه برای رسیدن به فردا، تربیت فرداییان فریضه است، و برای افروختن مشعل آموختن، باید المپیاد های علمی و ادبی از مدارس آغاز شود.
وی افزود: دكتر حداد عادل همواره تربیت فرزندان متخصص و متعهد برای ایران را ماموریت اصلی خود می دانست تا ایران آبادتر و بلند آوازه تر، و الگوی جهان اسلام شود‌.
وی هنچنین با اشا ه به ساخته و پرداخته شدن بیش از 300 كتاب مرجع و بیش از 60 هزار واژه فارسی در سومین دوره حیات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گفت: این كارنامه روشن حاصل نمیشد مگر به مدد همراهی دو بال علم و ایمان دكتر حدادعادل.

دسترسی سریع