فرزانگان فرهنگ سه شنبه هر هفته از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

فرزانگان فرهنگ

فرزانگان فرهنگ

دریچه ای به زندگی و آثار مفاخر ایران زمین

آشنایی با بخش دیگری از فعالیت ها و آثار دكتر محمدرضا شفیعی كدكنی به روایت بهروز رضوی

1397/02/21
|
14:25
دسترسی سریع
فرزانگان فرهنگ