پرونده یكشنبه از ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پرونده

پرونده

بررسی روابط حقوقی كارگر و كارفرما در این برنامه پرونده
كارشناس : دكتر حسنوند قاضی دیوان عدالت اداری

1398/02/16
|
16:13
دسترسی سریع
پرونده