سكوت كتاب یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سكوت كتاب

سكوت كتاب

بررسی آسیب های حوزه نشر كتاب در ایران با حضور كارشناسان و صاحبنظران

صحبت های مقدماتی آقای علیرضا بهرامی (كارشناس مجری) با آقای محمود معتقدی (شاعر، نویسنده و منتقد ادبی) در حوزه نشر (برنامه دوم)

1397/02/18
|
15:28
دسترسی سریع
سكوت كتاب