سكوت كتاب یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سكوت كتاب

سكوت كتاب

بررسی آسیب های حوزه نشر كتاب در ایران با حضور كارشناسان و صاحبنظران

صحبت های مقدماتی آقای علیرضا بهرامی (كارشناس مجری) با آقای حسن گوهرپور (شاعر، روزنامه نگار و فعال فرهنگی) درباره وضعیت حوزه نشر و حاشیه های پیرامون آن (برنامه دوم)

1397/02/08
|
15:14
دسترسی سریع
سكوت كتاب