سكوت كتاب یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سكوت كتاب

سكوت كتاب

بررسی آسیب های حوزه نشر كتاب در ایران با حضور كارشناسان و صاحبنظران

صحبت های مقدماتی آقای علیرضا بهرامی (كارشناس مجری) با آقای اسدالله امرایی (مترجم) درباره ترجمه كتاب و حاشیه های مربوط به آن

1397/01/25
|
20:34
دسترسی سریع
سكوت كتاب