سكوت كتاب یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سكوت كتاب

سكوت كتاب

بررسی آسیب های حوزه نشر كتاب در ایران با حضور كارشناسان و صاحبنظران

شما فرهیخته محترم شنونده قسمت ابتدایی از گفت و گو با آقای هادی خورشاهیان (مولف) درباره فعالیت هایشان هستید.

1396/12/23
|
21:23
دسترسی سریع
سكوت كتاب