پویش شنبه دوشنبه پنج شنبه از ساعت 8:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پويش

درباره عملكرد بسیج رسانه در افزایش سواد رسانه ای

گفتگو با مرتضی كارآموزیان رئیس سازمان بسیج رسانه در برنامه پویش

1401/09/02
|
10:05
دسترسی سریع
پویش