عشق در اشعار حافظ

عشق یکی از پربسامدترین واژگان، در ابیات و اشعار حافظ شیرازی است.

در ویژه برنامه حافظیه دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از عشق در شعر حافظ می گوید.

1399/07/20
|
15:16
دسترسی سریع