سكوت كتاب یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سكوت كتاب

سكوت كتاب

بررسی آسیب های حوزه نشر كتاب در ایران با حضور كارشناسان و صاحبنظران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 18:30

مدت برنامه:30دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
سكوت كتاب