آینه فرهنگ شنبه تا پنجشنبه در ایام نوروز ساعت از ساعت 15:15 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

آینه فرهنگ

آینه فرهنگ

بررسی مهمترین رخدادها، دستاوردها و موفقیت های فرهنگی در سال 1395

بررسی مهمترین رخدادها، دستاوردها و موفقیت های فرهنگی در سال 1395

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنجشنبه در ایام نوروز ساعت

ساعت پخش برنامه: 15:15

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آینه فرهنگ