چكامك هر روز هفته از ساعت 13:15 دقیقه به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

چكامك

چكامك

بررسی زندگی و اشعار شاعران كلاسیك، شعر اقوام ، شعر جهان ، شعر غنایی و شعر كودك

بررسی زندگی و اشعار شاعران كلاسیك، شعر اقوام ، شعر جهان ، شعر غنایی و شعر كودك

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز هفته

ساعت پخش برنامه: 13:15 دقیقه

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
چكامك