پویش شنبه دوشنبه پنج شنبه از ساعت 8:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پويش

پویش

بررسی رخدادها و رویداهای فرهنگی و اجتماعی روز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه دوشنبه پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 8:00

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پویش