تقدیر مدیر شبكه رادیویی فرهنگ دكتر سید مرتضی كاظمی دینان از كاركنان روابط عمومی شبكه به مناسبت روز روابط عمومی

تقدیر مدیر شبكه رادیویی فرهنگ دكتر سید مرتضی كاظمی دینان از كاركنان روابط عمومی شبكه به مناسبت روز روابط عمومی

1402/03/03
|
16:30
دسترسی سریع