از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

روز امید، نوروز بزرگ

روز ششم فروردین یكی از روز های مهم در گاهشمار ایرانی است. این روز به عنوان روز امید و روز شادباش نویسی ثبت شده است.

1402/01/06
|
10:54

آیین بسیار زیبایی برای جشن های نوروزی از دوران كهن بجا مانده است. به نظر می آید ایرانیان در روز شادباش نویسی (ششم فروردین)، آرزوها و خواسته های نیك خود را برای دیگران می نوشتند و به دست آنها می سپردند. این آیین به شكل های دیگر، هنوز هم در میان مردم ما جا دارد.در گاهشماری ایرانی روز ششم هر ماه، خرداد روز نام دارد. خرداد روز از فروردین ماه (روز ششم فروردین)، یكی از روزهای مهم در گاهشماری ایرانی است.

ششم فروردین ماه به نام های «روز شادباش نویسی»، «روز امید» یا روز «نوروز بزرگ» خوانده می شود و از روزهای خجسته ی ایرانیان است.

از این روز به نام «هودرو» یا «هفدورو» یعنی روزی كه هفتاد و دو رویداد سرنوشت ساز در زندگی و تاریخ ایرانیان روی داده است نیز نام برده شده است.
نام روز امید به خاطر انتظار پیدایی دوباره كیخسرو و دیگر جاودانان و نجات بخشان (سوشیانت ها)، به این روز داده شده است.

ه نظر می آید نامه نویسی و شادباش نویسی از آیین های این روز بوده است.

در منابع كهنی از دانشمندانی چون ابوریحان بیرونی، فردوسی بزرگ، ابن ندیم و غیره نیز اختراع خط به دست جمشید و بر تخت نشستن وی گزارش شده است بدینگونه كه : «… روزی كه جمشید خط نوشت و به مردم مژده داد كه روش او خدای را خوش آمده و به پاداش كارهایش، گرما، سرما، پیری و رشك را از مردمان دور می كند، روز ششم فروردین ماه بود …»

دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ