كتاب بان شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

كتاب بان

پیشنهاداتی برای كتابخوانی مردم در رادیو فرهنگ

برنامه «كتاب بان» یكشنبه 3 بهمن ،با ارائه پیشنهاداتی برای كتابخوانی بیشتر از رادیو فرهنگ پخش می شود.

1400/11/03
|
07:36

علی اكبر زین‌العابدین كارشناس مجری برنامه«كتاب بان» این هفته میزبان گیتی صفرزاده ؛ نویسنده و روزنامه نگار است كه به معرفی این بسته هایی در ترویج كتابخوانی می پردازد.
ترویج فرهنگ كتابخوانی باید از دوران كودكی و از طریق مهم ترین نهاد جامعه پذیری آغاز شود و باید كودك، كتابخوانی را در فرآیند جامعه پذیری اولیه از والدین خود بیاموزد و در زندگی روزمره بكار بندد. در مراحل بعد، سایر نهادهای جامعه پذیری مانند مدرسه، گروه همآل و رسانه های گروهی نیز باید در جهت تقویت رفتار كتابخوانی عمل كنند تا فرهنگ كتابخوانی در فرد نهادینه شود. بدین ترتیب فرهنگ كتابخوانی باید از دوران كودكی و در خانواده و در روند جامعه پذیری اولیه آغاز شده و در مراحل بعدی زندگی كودك، در مدرسه، گروه همسآلان و از طریق رسانه های گروهی تقویت شود كه در این برنامه پیشنهاداتی برای ترویج فرهنگ كتابخوانی در بخش های مختلف بیان می شود.
شنوندگان این هفته با « عابد حسینی» مروج فعال ترویج كتابخوانی از سقز استان كردستان آشنا می شوند و وی درباره تجربیات خود در این زمینه سخن می‌ گوید.
برنامه «كتاب بان» را فریده گودرزی با اجراكارشناسی علی اكبر زین العابدین برای گروه كتاب رادیو فرهنگ تهیه می‌كند كه یكشنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه می‌شنوید.

دسترسی سریع
كتاب بان