از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

كتاب بان

نقش فناوری‌های نوظهور در ترویج كتابخوانی سوژه «كتاب بان»


برنامه «كتاب بان» یكشنبه 14 آذر با موضوع اهمیت فناوری‌های نوظهور در ترویج كتابخوانی از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

1400/09/14
|
10:00

علی اكبر زین‌العابدین، كارشناس مجری برنامه «كتاب بان» این هفته با حسین شیخ الاسلامی، نویسنده و پژوهشگر درخصوص فناوری‌های نوظهور و نقش آنها در ترویج كتابخوانی گفت و گو می‌كند.

در طـول 7 سـال گذشـته، برنامه‌های ترویـج كتابخوانی در ایـران رونق تـازه ای یافتـه اسـت. تعـداد غیرقابـل تصـوری از افـراد و گروه هـای مـروج كتـاب برنامه هـای تـازه و نوآورانـه ای را آغـاز كرده انـد. ایـن گروه هـا شـبكه‌های همفكـری و همـكاری را بـرای چرخـش ایده و فعالیت تشـكیل داده انـد، از هـم می آموزند و روش های جدیـدی را برای ترویج كتابخوانی در هـر گوشـه از كشور بـه كار گرفته اند. طرح های فردی و اجتماعی كه علاوه بر اهتمام نهادهای فرهنگی، نوعی مشاركت و پویایی اجتماعی خلق كرده است. این موج از فعالیت باعث شـده اسـت نویسـندگان، ناشران، توزیع كنندگان، كتابفروشـان و كتابداران فعال تر شـوند و مشـاركت بیشتری در این شبكه بـرای ترویج كتابخوانی داشـته باشـند.
حتی رسـانه‌های اجتماعـی كه اغلب به عنـوان یكـی از رقبـای كتـاب معرفـی می‌شـوند، در عمـل به جریـان یافتن كتـاب و ترویـج خواندن در جامعه كمـك كرده اند. این برنامه‌ها باعث كشـف ظرفیت های اجتماعی و مردمی تازه ای شـده اسـت كـه می تواند مبنـا و پایـه محكمی‌ برای فعالیت های فرهنگی آینده دولت باشـد.
گفتی است یكی از رسالت های برنامه «كتاب بان» معرفی چهره‌های مروج كتابخوانی به عنوان الگو برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه است و شنوندگان این هفته با سمیرا رستگارپور، مروج كتابخوانی آشنا می‌شوند و وی درباره تجربیات خود در این زمینه سخن می‌ گوید.
برنامه «كتاب بان» را فریده گودرزی با اجراكارشناسی علی اكبر زین العابدین برای گروه كتاب رادیو فرهنگ تهیه می‌كند كه امروز از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه می‌شنوید.

دسترسی سریع
كتاب بان