در مسیر پیشرفت دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

نگاهی به اقدامات مربوط به بنیاد مسكن و توسعه متوازن در رادیو فرهنگ

برنامه « در مسیر توسعه» امروز دوشنبه 26اردیبهشت ماه 1401 با موضوع اقدامات مربوط به بنیاد مسكن و توسعه متوازن از رادیو فرهنگ پخش می‌شود .

1401/02/26
|
09:13

در این برنامه محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز ، نایب رییس كمیسیون برنامه و بودجه و رییس فراكسیون توسعه متوازن كشور و اكبر نیكزاد رییس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی با حضور در استودیو رادیو فرهنگ و محمد رضا دشتی اردكانی نماینده مردم‌ اردكان و‌عضو‌كمیسیون برنامه و‌بودجه و محاسبات همچنین بهروز محبی نجم آبادی نماینده مردم سبزوار و جوین و جفتای و عضو هیئت رییسه فراكسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی اقدامات مربوط به بنیاد مسكن در راستای توسعه متوازن كشور را بررسی می‌كنند.
فعالیتهـای عمـران روسـتایی یكـی از مهـمتـرین و اصلیترین اقدامات بنیاد مسكن انقـلاب اسـلامی در امـور كالبدی و عمران و آبادی روستاهای كشور است. ایـن فعالیتها با هدف ایجاد زمینه توسعه و عمـران روسـتاها و تأمین عادلانـه امكانـات و هـدایت فیزیكـی جهـت بهبـود شرایط زیست محیطی نقاط روستایی در سراسر كشـور بـه انجام میرسد. لذا با اهداف سند چشمانداز توسعه 20 ساله كشور كه به عنوان سند توسـعه ملـی محسـوب مـیگـردد،همراستا میباشد بر همین اساس اقدامات مربوط به بنیاد مسكن در راستای توسعه متوازن كشور ، موضوعی است كه در برنامه امروز نمایندگان مجلس به همراه مسئولین بنیاد مسكن انقلاب اسلامی به آن می پردازند.
بررسی میزان مقاوم سازی واحدهای مسكونی روستایی و اینكه چند درصد احداث شده و چند درصد تعمیری بوده است؟ بررسی طرح هادی و نگاهی به نظرات اهالی روستا ‌و چگونگی همراهی آنها در این طرح و اینكه تاكنون چند درصد از طرح های هادی تصویب شده اجرایی شده است؟ و‌ آیا اینكه تعیین ، تصویب ، اجرا و نظارت طرح هادی به عهده بنیاد مسكن باشد ، مدل موفقی بوده است؟ و در این طرح به چه میزان به توسعه اقتصادی اجتماعی روستا توجه میشود؟ از جمله موضوعات و سوالاتی است كه در این برنامه به آنها پرداخته می شود.
در مسیر توسعه » دوشنبه‌ها بصورت زنده از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه روی موج اف ام ردیف 106مگاهرتز و ای ام‌ردیف 585 مگاهرتز پخش رادیویی دارد و از پایگاه اطلاع رسانی رادیو فرهنگ به نشانیwww.radiofarhang.ir و در شبكه‌های ماهواره ای سپهر و آرا هم پخش تصویری دارد.

دسترسی سریع
در مسیر توسعه