دكتر قریبی: كارنامه آقای رئیسی، درخشان است.

گفتگوی دكتر قریبی، استاد تاریخ، درگفتگو با برنامه "سرزمین من"

1403/03/06
|
08:01

دكتر قریبی، استاد تاریخ، درگفتگو با برنامه "سرزمین من" با موضوع خدمات دولت شهیدرئیسی، با اشاره به گزارش بانك جهانی گفت: عملكرد اقتصادی3ساله و كارنامه آقای رئیسی، درخشان است.
وی افزود: براساس گزارش بانك جهانی، در دوران عملكرد ایشان، هم تورم كاهش یافته و هم خط درآمدی، كه كاهش یافته بود، در سال‌های 2022 و 2023 افزایش یافته‌است؛ یعنی 6/5 میلیون نفر در جامعه ما، از خط فقر بالاكشیده شده‌اند.
وی افزود: براساس گزارش بانك جهانی كه بانكی بی‌طرف و خارج از ایران است، كارنامه 3ساله آقای رئیسی روند خوبی داشته و امیدآفرینی كرده‌است.
دكترقریبی دهه90 را از سخت‌ترین دوران اقتصادی دانست و گفت: مشكلات اقتصادی دهه90 به دوره آقای رئیسی هم رسید، و ایشان تاحدی جلویش را گرفت؛ بگونه ای كه فروش نفت كه به حدود 200هزار رسیده بود، حالا با افزایش قابل توجه به 2میلیون بشكه رسیده‌است؛ بطوریكه كنگره آمریكا وزیرخارجه اش را در این خصوص توبیخ می‌كند.
وی با تاكیدبر "انجام كارهای زیربنایی در اقتصاد ایران" توسط آقای رئیسی گفت: او خود را فداكرد تا كارهای زیربنایی در كشور انجام دهد، تا مردم در دوره‌های بعدی راحت‌تر زندگی كنند. او می‌توانست كارهایی مثل روسای جمهور سابق انجام دهد، اما نكرد و بنیادین عمل‌كرد.
دكتر قریبی افزود: در روزگاری كه بخاطر كرونا امنیت غذایی جهانی بخطر افتاده‌بود، ایشان با ایجاد روابط خوب و اقداماتی در دریس و شانگهای، این ناامنی غذایی را تاحدی رفع و ساماندهی كرد، و با حضور در سفرهای استانی، موجب امیدآفرینی در مردم شد، 30 سفر خارجی داشت و 15 كشور اطراف را وسط كار آورد تا با آنها تعامل و ارتباط داشته باشیم.

دسترسی سریع