بررسی چگونگی تدوین كتب درسی آموزش و پرورش »در « رهنمون» رادیو فرهنگ

رادیو فرهنگ در برنامه رهنمون چهارشنبه 2 اسفند به موضوع « تدوین و طراحی كتب درسی آموزش و پرورش» می پردازد.

1402/12/02
|
09:40

در این برنامه حمیدرضا ولیان به عنوان كارشناس مجری با كارشناسان مختلف این حوزه گفتگو می كند.

 دكتر محمدرضا سید صالحی یكی از روسای گروه تالیف های كتاب درسی سازمان پژوهش و آموزش یكی از این كارشناسان است.
برنامه «رهنمون»را به تهیه كنندگی مریم مقدسی چهارشنیه ها ساعت 10 و‌30 دقیقه از رادیوفرهنگ بشنوید این برنامه از پایگاه ایرانصدا و رادیوفرهنگ پخش تصویری دارد.

دسترسی سریع