ربایش «امام موسی صدر» فراتر از ابعاد حقوق بشری

حورا صدر: ضرورت پیگیری مساله ربایش «امام موسی صدر» فراتر از ابعاد حقوق بشری است.

1401/06/09
|
15:24

حورإ صدر، دختر «امام موسی صدر» در گفتگو با ویژه برنامه «عزیز گمشده» از رادیو فرهنگ گفت: ضرورت پیگیری مساله ربایش «امام موسی صدر» فراتر از ابعاد حقوق بشری است.
وی افزود: فراتر از ابعاد حقوق بشری به مسأله ربایش «امام موسی صدر» می‌توان ویژه توجه داشت، چراكه تاثیر «امام موسی صدر» روی جامعه شیعیان، نه فقط شیعیان و مسلمانان لبنان، بلكه شیعیان، مسلمانان و موحدان جهان بود و درواقع تاثیر و نوع فعالیت ایشان عملا فراتر از مرزهای لبنان یا ایران بود و طبیعتا هركسی در این شرایط باشد باید بدنبال پیگیری و آزادی اش باشیم، چه رسد به كسی در موقعیت و جایگاه «امام موسی صدر» كه مسأله ابعاد بیشتری پیدا میكند.
وی همچنین افزود: البته از همان ابتدای مسأله ربایش «امام موسی صدر»، دولت لبنان ربودن ایشان را بعنوان «اقدام علیه امنیت ملی» شناخت و این باعث شد كه بالاترین سطح دادگاه لبنان به این موضوع رسیدگی كند؛ یعنی شكایت علیه دولت لیبی؛ به این معنی كه د مسأله حقوقی یك جرم مسلمی رخ داده و ربایش از سوی یك دولت رخ داده است و مسأله بایددر سیستم دولتی و در تعاملات دو دولت پیگیری شود.
وی همچنین پرونده ربایش «امام موسی صدر» را همچنان باز عنوان كرد و گفت: این نوع پرونده ها هیچ وقت شامل مرور زمان نمی‌شود. گرچه 44سال گذشته است اما هرچه بگذرد، چون نتیجه ای بدست نیامده، این پرونده همچنان باز است و باید از سوی كسانی كه موقعیتش را دارند كه اثرگزار باشند، بطور شایسته پیگیری شود.

دسترسی سریع