صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

بررسی آسیب های حوزه نشر کتاب در ایران با حضور کارشناسان و صاحبنظران

بخش مقدماتی از گفت و گو آقای علیرضا بهرامی (کارشناس مجری) با آقای ابوالفضل صادقی شاد (مدیر مرکز نشر و پخش بیهق کتاب) درباره کتاب های نفیس

مرتبط با این