صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

بررسی آسیب های حوزه نشر کتاب در ایران با حضور کارشناسان و صاحبنظران

بخشی از گفت و گو آقای علیرضا بهرامی (کارشناس مجری) با آقای افشین داورپناه (معاون فرهنگی پژوهشی موسسه خانه کتاب و از فعال حوزه نشر کتاب) در باره قاچاق کتاب

مرتبط با این