احسان همتی

حوزه تخصصی: گویندگی

احسان همتی گوینده رادیو فرهنگ

احسان همتی
تحصیلات : حسابداری
ورود به رادیو : سال 82 به عنوان گوینده ی رادیو ایران
همکاری با رادیوهای ایران،جوان،فرهنگ ،صدای آشنا،اقتصاد،خانواده،کتاب،آوا و پیام
در حال حاضر گوینده ی برنامه های :کوبه ، مروارید شرق ، صبح به وقت فرهنگ ، چهارباغ ،سمت و سو و عکاسخونه در رادیو فرهنگ

دسترسی سریع