محمد جعفر حسینی

حوزه تخصصی: فرهنگ و ادب

محمدجعفر حسینی / تهیه کننده رادیو فرهنگ

محمدجعفر حسینی ( تهیه کننده)

رشته تحصیلی : لیسانس ادبیات فارسی
فعالیت ها و برنامه ها : کوبه ( گروه جامعه) / چهارباغ ( پخش)

دسترسی سریع