فاطمه طاهری

حوزه تخصصی: فرهنگ و هنر

فاطمه طاهری

فاطمه طاهری
میزان تحصیلات : لیسانس حقوق
فعالیت ها و برنامه ها: صبح به وقت فرهنگ / یک پرونده ، چند نفر / هفت کوچه / کوبه

دسترسی سریع