فاطمه حقیقت ناصری

حوزه تخصصی: فرهنگ و ادب

فاطمه حقیقت ناصری ( گوینده رادیو فرهنگ)

فاطمه حقیقت ناصری (گوینده رادیو فرهنگ)
میزان تحصیلات : فوق لیسانس رادیو گرایش نویسندگی
برنامه ها : عصرانه با ادبیات، روی جلد، راهبرد، کتابک، جهان ترجمه

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع