حامد عباسی(گوینده)

حوزه تخصصی: مدیریت فرهنگی

حامد عباسی گوینده ی رادیو فرهنگ

حامد عباسی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

ورود به سازمان : 1381
سابقه ی همکاری با رادیو :برنامه زنده ساز نوروز (ویژه برنامه نوروز 95)
برنامه شیرین بیان(برنامه نوروزی سال 96)
برنامه داستان شب
برنامه های زنده زمزمه های زمستان و در کوچه‌های خورشید و برگ و باد و باران
ویژه برنامه انتخاباتی مجلس دوره گذشته
در حال حاضر عهده دار برنامه های :
برنامه زنده نسیم صبح بهار
برنامه زنده عصرانه با نمایش
برنامه چاپ اول
برنامه چند نفر یک پرونده
برنامه زنده چهارباغ

دسترسی سریع