طاهره جولانی

حوزه تخصصی: تهیه کننده حوزه فرهنگ و ادب

طاهره جولانی / تهیه کننده رادیو فرهنگ

طاهره جولانی ( تهیه کننده)

رشته تحصیلی : دانشجوی دکترای زبان شناسی

فعالیت ها و برنامه ها: کیمیای کلمات ( گروه کتاب) / چکامک ( گروه ادب و هنر) / فرهنگستان ( گروه ادب و هنر)

دسترسی سریع