پرویز جمالی

حوزه تخصصی: تهیه کننده حوزه فرهنگ و ادب

پرویز جمالی / تهیه کننده رادیو فرهنگ

پرویز جمالی ( تهیه کننده رادیو فرهنگ)

میزان تحصیلات: کارشناس علوم ارتباطات (خبرنگاری)

فعالیت ها و برنامه ها: صبح به وقت فرهنگ ( گروه جامعه) / هفت کوچه ( گروه جامعه) / چند نفر یک پرونده ( گروه جامعه) / چاپ اول ( گروه کتاب)/ عصرانه با کتاب ( گروه کتاب)

دسترسی سریع