عشق حسینی، راهگشای بشریت

حسام الدین سراج: آنجا كه عشق حسینی با "خرد" درآمیزد، راهگشا خواهد بود.

1401/05/15
|
13:37

حسام الدین سراج، خواننده و دكترای پژوهش هنر، در نخستین "همایش عمان سامانی"، همراه كردن «خرد» با عشق به امام حسین(ع) را ضروری دانست و گفت: آنجا كه عشق حسینی با خرد درآمیزد، راهگشای انسان‌ها و جوامع می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت عقل و خرد در تعالی انسان گفت: اگر قرار بر كم توجهی به خرد بود كه خداوند خرد را در انسان قرار نمی داد؛ در واقع حكمت و خرد در پس ماجرای عاشورا و قیام امام حسین (ع) كه تشریح و بازگو شود، آنگاه ذكر مرثیه را دلنشین و راهگشا می سازد و الا صرفاً ذكر سربریدن و قصاوتهای كوفیان در روز عاشورا كه نمی تواند لذت، فایده و سودی در جهت هدایت انسانها داشته باشد.

دسترسی سریع