برداشت 39 12 تا 21 بهمن ماه از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

برداشت 39

خط فرضی تقلیدی دسته چندمی از فیلمسازان دیگر است

صحبت های سعید هاشم زاده كارشناس و منتقد سینما درباره فیلم خط فرضی اولین فیلم فرنوش صمدی در ویژه برنامه برداشت 39 رادیو فرهنگ

1399/11/19
|
09:50
دسترسی سریع
برداشت 39