صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

با موضوع کار و اشتغال و معرفی کسب و کارهای مختلف از جمله مشاغل خانگی و کوچک

گفت و گو خانم زهرا شفیعی (گزارشگر) با آقای علی اکبر ملک گودرزی (کارآفرین) درباره پرورش زنبور عسل در بخش "پیشتازان" برنامه اکسیر مورخه 1397/3/1

مرتبط با این