صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

با موضوع کار و اشتغال و معرفی کسب و کارهای مختلف از جمله مشاغل خانگی و کوچک

گفت و گو خانم زهرا شفیعی (گزارشگر) با خانم شهین منادی (کارآفرین) درباره عرقیات گیاهی در بخش "پیشتازان" برنامه اکسیر مورخه 1397/1/28

مرتبط با این