صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

با موضوع کار و اشتغال و معرفی کسب و کارهای مختلف از جمله مشاغل خانگی و کوچک

صحبت های مقدماتی آقای محسن امین (کارشناس برنامه) درباره پرورش جلبک در برنامه سه شنبه مورخه 1396/11/3

مرتبط با این