صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

با موضوع کار و اشتغال و معرفی کسب و کارهای مختلف از جمله مشاغل خانگی و کوچک

صحبت های خانم زهرا السادات روحانی (کارشناس آموزشگاه های سازمان فنی و حرفه ای کشور) درباره آموزش های سازمان فنی و حرفه ای کشور

مرتبط با این