صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

با موضوع کار و اشتغال و معرفی کسب و کارهای مختلف از جمله مشاغل خانگی و کوچک

صحبت های مقدماتی آقای محسن امین (کارشناس برنامه) درباره بازنشستگی و کسب و کار در برنامه سه شنبه مورخه 1396/10/5

مرتبط با این