سكوت كتاب یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سكوت كتاب

سكوت كتاب

بررسی آسیب های حوزه نشر كتاب در ایران با حضور كارشناسان و صاحبنظران

صحبت های مقدماتی آقای علیرضا بهرامی (كارشناس مجری) با آقای سید مهدی موسوی تبار (شاعر) درباره كتاب و حاشیه های پیرامون آن

1397/04/30
|
20:38
دسترسی سریع
سكوت كتاب