سكوت كتاب یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سكوت كتاب

سكوت كتاب

بررسی آسیب های حوزه نشر كتاب در ایران با حضور كارشناسان و صاحبنظران

صحبت های مقدماتی آقای علیرضا بهرامی (كارشناس مجری) با آقای عباس كریمی عباسی (شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و فعال حوزه نشر) درباره قاچاق كتاب (برنامه دوم)

1397/04/17
|
17:35
دسترسی سریع
سكوت كتاب